Spørreundersøkelse til VIKENBUR sine medlems-organisasjoner

Trykk her for å svare på spørreundersøkelsen. Svarfrist snarest.

Fra 1.1.2024 går vi fra Viken fylke til de tre nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. I ei tid hvor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene kanskje har en viktigere misjon enn noen gang er styret i VIKENBUR er svært opptatt av at rammebetingelsene i de tre nye fylkene skal være så gode som mulig. Viktige oppgaver i de regionale organisasjonene er gjerne:

  1. opplæring av lokale ledere og tillitsvalgte
  2. ansvar for regionale kurs, leire og andre regionale arrangement
  3. oppfølging og utvikling av lokallag
  4. start av nye lokallag
  5. bindeledd mellom lokallag og nasjonalledd

Før de tre fylkene ble slått sammen var statusen at Akershus hadde et aktivt BUR med god aktivitet, med styre og en ansatt daglig leder i 100 %, som blant annet i 2019 forvaltet fylkeskommunens tilskuddordning til regionale barne- og ungdomsorganisasjoner på i 3.719.000,- og tilskudd til drift av Akershus BUR på 882.000,-.

I Buskerud var det verken tilskudd til de regionale barne- og ungdomsorganisasjonene, eller et barne- og ungdomsråd.

Østfold hadde den siste tiden før sammenslåingen et barne- og ungdomsråd med et styre, ingen ansatte, og et lite driftstilskudd på 50.000,- (2018) fra fylkeskommunen, og liten aktivitet. Tidligere finansierte fylkeskommunen en 100 % stilling som daglig leder, og Østfold BUR hadde ansvar for den regionale tilskuddsordningen til de fylkesvise barne- og ungdomsorganisasjonene med gode rammer. De siste årene hadde imidlertid fylkeskommunen trukket forvaltningen av tilskuddordningen tilbake sammen med midlene til stillingen, og forvaltningen av tilskuddsordningen til de regionale barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold ble derfor forvaltet av fylkeskommunen.

Allerede da Viken ble etablert var det klart at det var et politisk flertall for å oppløse Viken. Akershus BUR og Østfold BUR slo seg sammen til VIKENBUR for å dekke hele det nye fylket, samtidig som det ble rekruttert medlemmer fra alle de tre gamle fylkene til styret. Vi har således vært i en overgangsfase i denne fireårsperioden. Samtidig gikk den eneste ansatte ut i permisjon pga. ordførerverv. Denne bakgrunnen sammen med koronapandemien førte til at det ikke var naturlig å utvide aktivitet utover det mest nødvendige med en ny vikarierende daglig leder. Tilskuddsordningen i det nye fylket dekket nå alle de tre gamle fylkene.

Det er sikkert flere mulige modeller for BUR-arbeid i de tre nye fylkene, men styret i VIKENBUR vil anbefale å gå videre med et felles VIKENBUR for alle de tre nye fylkene også etter 1.1.2024. Det vil etter styrets mening være krevende å starte opp tre separate BUR i de nye fylkene. Det vil ta tid før de er i ordentlig gang, og det vil være uforholdsmessig ressurskrevende for medlemsorganisasjonene. Mange av våre medlemsorganisasjoner har også felles regionalledd for to eller tre av de nye fylkene.

Med et felles BUR for alle de tre fylkene mener styret at vi minst kan engasjere 2 fulle stillinger, med litt ulik kompetanse, som på en bedre måte kan følge opp de tre nye fylkene og våre medlemsorganisasjoner enn det tre nye separate BUR kan. Et felles BUR vil heller ikke være så sårbart ved sykdom, eller om en slutter, og vi vil få en bedre kontinuitet i arbeidet. Vårt mål er at vi gjennom VIKENBUR skal være med å legge grunnlaget for gode rammebetingelser for regionale barne- og ungdomsorganisasjoner i alle de tre nye fylkene. Vi ser det blant annet som et naturlig mål at VIKENBUR forvalter tilskuddsordninger til de regionale barne- og ungdomsorganisasjonene i alle de tre fylkene, slik at organisasjonene har ett sted å søke til. Gjerne etter ordninger som er like, eller i det minste bygd opp på samme måte, slik at det blir minst mulig byråkrati for organisasjonene å søke. Dette fordrer selvfølgelig at de tre fylkene både setter av tilskudd til drift av VIKENBUR og til tilskuddsordninger for regionale barne- og ungdomsorganisasjoner i sine fylker.

For å kunne gå videre med denne planen trenger vi at våre medlemsorganisasjoner stiller seg bak denne måten å organisere det fremtidige arbeidet på. Å få på plass gode rammer for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i de tre fylkene går ikke av seg selv, arbeidet må starte så fort som mulig, men vi må ha en støtte i medlemsorganisasjonene for å få dette til.

Trykk her for å svare på spørreundersøkelsen. Svarfrist snarest.

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen